เรียนเคมีออนไลน์ : อะตอมและตารางธาตุ

บทอะตอมและตารางธาตุ เป็นพื้นฐานเคมีที่สำคัญ นักเรียนสายวิทย์ทุกคนต้องเรียนชั้นม. 4 เทอม 1

เนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนในบทนี้