เรียนเคมีออนไลน์ : สมบัติของธาตุ

บทสมบัติของธาตุและสารประกอบเนื้อหาบางส่วนจะเหมือนกับอะตอมและตารางธาตุ บางโรงเรียนจะเรียนควบกันไปเลย

เนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนในบทนี้